Sejny: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 517 34 15, faks 87 517 34 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.sejny.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu sejneńskiego realizowanych w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 1 - Kurs pn. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia a) opracowania programu kursu w wymiarze: 65 godz. podzielonych na cześć teoretyczną i praktyczną, b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 10 osób, c) przybliżony termin realizacji: do uzgodnienia (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, będzie dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn,e) cel kursu: nabycie i pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu umiejętności w zakresie: znajomości podziału wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, postacie i wielkości,znajomości budowy wózka, jego zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych, znajomości czynności operatora w czasie pracy z wózkami, umiejętności kierowania wózkiem, umiejętności załadowania i rozładowania towaru, umiejętności manewrowania wózkiem, umiejętności bezpiecznej obsługi,wymiany butli gazowych, g) forma zakończenie kursu - kurs powinien zakończyć się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Część 2- Kurs wizażu i stylizacji. a) opracowania programu kursu w wymiarze: 70 godz.,b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 8 osób, w tym 3 osoby niepełnoletnie, c) termin realizacji: do uzgodnienia (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą oraz będzie dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn, e) tematyka kursu: stanowisko pracy i przybory wizażystki, higiena pracy (higiena stanowiska, pędzli i kosmetyków),przeznaczenie poszczególnych kosmetyków,demakijaż i pielęgnacja twarzy, charakterystyka i kształty twarzy, korekta twarzy (regulacja łuków brwiowych, wypryski, blizny, cienie pod oczami), modelowanie kształtu: twarzy, ust, oczu, analiza kolorystyczna (teoria koloru, kompozycje kolorystyczne, metody analizy kolorystycznej, warsztaty praktyczne), stylizacja - określenie typu urody i sylwetki, dobór fryzury, ubioru, korekcja stylu, figury, twarzy, zastosowanie dodatków, biżuterii, makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, sporty visage, elementy makijażu ślubnego i wizażu osoby dojrzałej - makijaż kobiety, makijaż artystyczny: dzienny, wieczorowy, ślubny, wizaż na studniówkę i wizaż fantazyjnym oraz sztuka doboru właściwego makijażu. Kształt twarzy a fryzura (dobór fryzury do kształtu twarzy), kształt figury a strój (dobór stroju do figury), f) efekt: przekazanie wiedzy uczestnikom projektu, która umożliwi zdanie egzaminu wewnętrznego. Część 3 - Kurs pt. Profesjonalny sprzedawca + kasy fiskalne. a) liczba godzin: 70 h, b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 12 osób, w tym 1 osoba niepelnoletnia, c) przybliżony termin realizacji: (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, zostanie on dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn, e) tematyka kursu: bhp w obiekcie handlowym + minimum sanitarne, skuteczna i efektywna sprzedaż: fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu, prezentacja oferty językiem korzyści dla klienta, techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych, transakcja sprzedaży, budowanie trwałych relacji, czyli kontakty sprzedażowe, obsługa kas fiskalnych, podstawowe pojęcia fiskalne, rodzaje płatności na kasie fiskalnej, sprzedaż na kasie fiskalnej, wystawianie paragonów fiskalnych, obrót towarami zwrotnymi, wykonywanie raportów fiskalnych, gospodarka magazynowa i fakturowanie: zasady wystawiania faktur, f) efekt: przekazanie wiedzy uczestnikom projektu, która umożliwi zdanie egzaminu wewnętrznego. Część 4 - prawo jazdy kat B dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. a)liczba osób zgłoszonych na kurs - 1 osoba niepełnosprawna (samochód, którym będzie odbywać się nauka jazdy musi być dostosowany dla osoby posiadającej niedowład kończyn dolnych (w pełni sprawne kończyny górne), b)przybliżony termin realizacji: (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, zostanie on dostosowany do możliwości czasowych uczestnika projektu, c)miejsce szkolenia teoretycznego: teren miasta Sejny, d)miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu sejneńskiego i suwalskiego, (Wykonawca winien wskazać w ofercie miejsce realizacji zajęć teoretycznych oraz praktycznych, tj. podać dokładny adres), e)przed rozpoczęciem kursu Wykonawca skieruje i opłaci badania lekarskie osobie ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami, f)kurs prawa jazdy kat. B oraz egzamin wewnętrzny musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.), g)wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska,h)wykonawca przekaże uczestnikowi nieodpłatne materiały dydaktyczne i piśmienne, niepodlegające zwrotowi, które będą wykorzystywane podczas kursu, i)zamawiającemu zostanie przekazana lista wraz z pisemnym potwierdzeniem odbioru przez uczestnika w/w materiałów do celów dokumentacyjnych, j)wykonawca zapewni uczestnikom nadzór wykładowcy lub instruktora, na każdym etapie kursu, k)wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW (powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca jego odbywania i z powrotem) dla uczestników zajęć, w okresie realizacji umowy,(Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu poświadczoną - przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie o zawarciu takiego ubezpieczenia w przypadku wyboru oferty oraz przed zawarciem umowy), l)wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnika kursu na egzamin państwowy i jego opłacenia (cz. teoretyczną i praktyczną) w uprawnionym ośrodku egzaminacyjnym oraz zapewnienia dojazdu na egzamin wszystkim uczestnikom kursu w danej części zamówienia. 5) Wymagania minimalne dotyczące organizacji kursów: a)kursy powinny być realizowane w wymiarze nie więcej niż 35 godzin w tygodniu, nie więcej niż po 7 godzin w każdym dniu kursu, w czasie pomiędzy godzinami 8.30 do 16.00. Kurs będzie można realizować w innych godzinach tylko za zgodą Zamawiającego, w przypadku porozumienia z uczestnikami projektu, b)godzina szkoleniowa zajęć teoretycznych i praktycznych jest równa godzinie zegarowej, tj. 60 minut w tym 5-10 minut przerwy po każdej godzinie zajęć, c)wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi komplet materiałów szkoleniowych oznakowanych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 lutego 2009r. (wytyczne dostępne są na stronie www.efs.gov.pl), d)ubezpieczenia uczestników szkolenia na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5.000 zł na jednego uczestnika szkolenia, e)pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich przed rozpoczęciem kursu. Koszt badań należy ująć w cenie kursu, f)liczba godzin kursów nie może by mniejsza od podanej w SIWZ,g)wykonawca winien dostosować ilość i jakość pomieszczeń oraz wyposażyć je w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego kursu, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, h)wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiet mających na celu ocenę wykładów, ocenę jednostki szkolącej oraz ocenę poszczególnych bloków tematycznych. Jednocześnie wykonawca zobligowany jest do przesłania oryginałów przeprowadzonych ankiet do zamawiającego, i)wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez: prowadzenie list obecności uczestników kursu, bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego, j)wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na dokumentach oraz materiałach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz opis o treści: Projekt systemowy Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, k)wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania uczestników (przed rozpoczęciem zajęć), że zajęcia są realizowane w ramach wymienionego w tytule projektu, a projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, l)zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia monitoringu kursu, łącznie z fotografowaniem, m)wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych (pod warunkiem uzyskania przez Beneficjenta zgody Instytucji Pośredniczącej na powierzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją tegoż projektu) oraz do ochrony uzyskanym danym osobowym osób uczestniczących w kursie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), n)każdy kurs powinien zakończyć się wydaniem: certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) cześć 2,3,4 ; w przypadku kursu kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym dodatkowo powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego; w przypadku kursu praw jazdy kat. B osoba niepełnosprawna powinno zakończyć się zgłoszeniem uczestnika kursu na egzamin państwowy (cz. teoretyczna i cz. praktyczna), o)przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy program kursu - obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną dla każdej części zamówienia - wraz z harmonogramem obejmującym realizację programu, p)każdy program kursu powinien zawierać: nazwę i zakres kursu; czas trwania i sposób organizacji kursu; wymagania wstępne dla uczestników kursu;cele kursu; treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kursu, q)wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający imienne wskazanie osób, które odbyły kurs z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportu oryginałów list obecności), r)wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów,rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć, wnioski z realizacji kursu wynikające z ankiet ewaluacyjnych; ewentualne uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kursie;inne uwagi według oceny Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający bezie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wymaganych dokumentów - wymienionych w pkt. 10 SWIZ przy użyciu metody spełnia/ nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający bezie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wymaganych dokumentów - wymienionych w pkt. 10 SWIZ przy użyciu metody spełnia/ nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie wymagane. Oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający bezie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wymaganych dokumentów - wymienionych w pkt. 10 SWIZ przy użyciu metody spełnia/ nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie wymagane. Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie wymagane

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 3) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na cenę umowną brutto. 4) zmiany ilości osób biorących udział w szkoleniu (zmniejszenie liczby uczestników w zakresie do minus 20% dla każdej części zamówienia), Zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2-4, zostaną uwzględnione aneksem do umowy proporcjonalnie o zakres tych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dodatkowe: Lidia Niewiadomska tel. 87 517 34 15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs pn. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) opracowania programu kursu w wymiarze: 65 godz. podzielonych na cześć teoretyczną i praktyczną; b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 10 osób, c) przybliżony termin realizacji: do uzgodnienia (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, będzie dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs wizażu i stylizacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) opracowania programu kursu w wymiarze: 70 godz., b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 8 osób, w tym 3 osoby niepełnoletnie, c) termin realizacji: do uzgodnienia (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą oraz będzie dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs pt. Profesjonalny sprzedawca + kasy fiskalne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) liczba godzin: 70 h, b) liczba osób zgłoszonych do szkolenia - 12 osób, w tym 1 osoba niepełnoletnia, c) przybliżony termin realizacji: (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, zostanie on dostosowany do możliwości czasowych uczestników projektu, d) miejsce szkolenia: preferowane - Sejny, dopuszczamy możliwość organizacji kursu w innej miejscowości jednak nie dalej położonej niż 45 km od Sejn,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: kurs prawo jazdy kat B dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) liczba osób zgłoszonych na kurs - 1 osoba niepełnosprawna (samochód, którym będzie odbywać się nauka jazdy musi być dostosowany dla osoby posiadającej niedowład kończyn dolnych (w pełni sprawne kończyny górne); b) przybliżony termin realizacji: (w okresie od sierpnia do 16.12.2012r.). Konkretny termin zostanie ustalony z wykonawcą, zostanie on dostosowany do możliwości czasowych uczestnika projektu; c) miejsce szkolenia teoretycznego: teren miasta Sejny; d) miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu sejneńskiego i suwalskiego;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kowalewski

Wprowadzający: Bogdan Kowalewski

Data wprowadzenia: 2012-07-23

Modyfikujący: Bogdan Kowalewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Bogdan Kowalewski

Data publikacji: 2012-07-23