Prowadzone rejestry, ewidencje

 

W  Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku prowadzone są poniższe rejestry:

1. Rejestr osób wizytujących i przeprowadzających kontrole.

2. Rejestr druków ścisłego zarachowania.

3. Rejestr kontroli sanitarnych.

4. Rejestr wydanych delegacji.

5. Rejestr zwolnień lekarskich.

6. Rejestr wydanych zaświadczeń o awansie nauczycieli.

7. Rejestr wydanych legitymacji uczniów.

8. Rejestr wydanych zaświadczeń uczniów.

 

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania, archiwa

 

Korespondencję ze sprawami kierowaną do Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku przyjmuje sekretariat szkoły, segregując wpływającą korespondencję według jej treści i przekazuje odpowiednio: dyrektorowi, lub pozostałym osobom szkoły.

W komórkach organizacyjnych obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Wykaz akt stanowi jednolitą rzeczową, klasyfikację akt powstających w toku działalności szkoły oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.

 

0

 

ZARZĄDZANIE

 

00

Gremia kolegialne

 

01

Organizacja

 

02

Akty normatywne, pomoc prawna

 

03

Planowanie, sprawozdawczość i statystyka

 

04

Informatyka

 

05

Skargi i wnioski

 

06

Promocja i popularyzacja

 

07

Współdziałanie, kontakty

 

08

Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej

 

09

Nadzór, kontrole, badania

1

 

KADRY

 

10

Ogólne zasady pracy i płacy

 

11

Zatrudnianie, wynagrodzenie i zwalnianie pracowników

 

12

Ewidencja osobowa

 

13

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

14

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

 

15

Dyscyplina pracy

 

16

Sprawy socjalno – bytowe pracowników

 

17

Ubezpieczenia osobowe pracowników

2

 

ŚRODKI RZECZOWE

 

20

Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymi

 

21

Inwestycje i remonty obiektów

 

22

Administracja nieruchomościami

 

23

Ochrona obiektów i mienia

 

24

Gospodarka środkami ruchomymi

3

 

EKONOMIKA

 

30

Planowanie i wykonanie budżetu

 

31

Finanse i księgowość

 

32

Księgowość finansowa

 

33

Rozliczenia płac

 

34

Inwentaryzacja

4

 

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

 

40

Organizacja i programy pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

41

Realizacja programów oraz wyniki nauczania i wychowania

 

42

Uczniowie

5

 

ŚRODKI NAUCZANIA

 

50

Pomoce naukowe

 

51

Biblioteka

6

 

ŻYCIE SZKOLNE LUB PLACÓWKI

 

60

Samorząd szkolny

 

61

Gazetka szkolna

 

62

Akcje i imprezy uczniowskie

 

63

Uroczystości szkolne i rocznicowe

 

64

Kroniki i monografie placówki

 

Metryka strony

Udostępniający: Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Palanis

Wprowadzający: Elżbieta Palanis

Data wprowadzenia: 2015-11-09

Data modyfikacji: 2015-11-09

Opublikował: Elżbieta Palanis

Data publikacji: 2015-11-09