DANE TELEADRESOWE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SEJNACH

UL. ŁĄKOWA 1

16-500 SEJNY

Tel./Fax 87/5162256

e-mail: pppsejny@wp.pl

www.pppsejny.szkolnastrona.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Sejnach-1106947152651368/

 

Dyrektor – Anna Kowalczyk

1. Status prawny

 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sejnach jest placówką publiczną. Działa na podstawie ustaw:
1.Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991/Dz.U.Nr 95,poz.425, zm.Dz.U.z 1992 Nr 26 poz.113 i Nr 5 poz. 254, tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329,zm. Nr 106, poz. 496 , z 1997 r. Nr 28 poz. 153 ,nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759/.
2.Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.
3.Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

 

2. Organizacja
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką publiczną finansowaną przez Starostwo Powiatowe. Poradnię tworzy, przekształca i likwiduje Rada Powiatu Sejneńskiego w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Białymstoku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Celem Poradni jest pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieciom i młodzieży, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Terenem działania Poradni jest miasto i gmina Sejny oraz gminy : Giby, Krasnopol, Puńsk.
 
Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Poradni opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza Starosta Powiatu Sejneńskiego do dnia 31 maja danego roku. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się liczbę pracowników /w tym dyrektora/ oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez Starostę Powiatu Sejneńskiego oraz dane dotyczące terenu działania Poradni, liczbę dzieci i młodzieży oraz placówek oświatowych.
 
Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 
Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu ze starostą Powiatu Sejneńskiego.
 
3. Organy
 
Organami poradni są:
- Dyrektor poradni,
- Rada Pedagogiczna,
 
Funkcje dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje Starosta Powiatu Sejneńskiego za zasadach określonych w Ustawie z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
 
Dyrektor kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.
 
Do kompetencji dyrektora należy sprawy określone w Ustawie o Systemie Oświaty i przepisach wykonawczych do tej Ustawy oraz Statucie Poradni.

 

 
 


 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Moroz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-10-19