Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Zapisy i informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne pod numerem telefonu (Starostwo Powiatowe w Sejnach) 87 5173 906 (w godzinach pracy urzędu)

kontakt e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl, biuro@powiat.sejny.pl

lub zapisy na stronie: www.np.ms.gov.pl

 

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 


W Powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, w tym mediacji:

Pierwszy punkt:

w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (poniedziałki, środy, piątki 8.00-12.00 wtorki i czwartki od 12.00-16.00)

W punkcie w Sejnach porady prawne ,w tym mediacja, świadczone są-przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

Świadczenie mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową –Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i radcy prawni) - świadczona nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja:

 1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (wtorki 8.00-12.00, piątki 12.00-16.00)
 1. w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, w poniedziałki 8.00-12.00, środy 12.00-16.00
 2. w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter (czwartki 8-12.00)

Świadczenie mediacji i nieodpłatnego poradnictwa odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby fizycznej  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

-nieodpłatna mediację;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

-przeprowadzenie mediacji;

-udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

ZAPISY: Starostwo Powiatowe w Sejnach:  87 5173 906 (poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją  e-mail kontrola@powiat.sejny.pl i biuro@powiat.sejny.pl

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Klauzula informacyjna ogólna - Starostwo Powiatowe w Sejnach

Klauzula informacyjna pomoc prawna 2020

Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie 2020

Karta informacyjna - pomoc prawna 2020

Oświadczenie pomoc prawna 2020

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

karta informacyjna - mediacje

karta informacyjna dla pokrzywdzonych przestępstwem

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-26