Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne pod numerem telefonu

87 5173 906

lub kontakt e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl

UWAGA: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294) poszerzające krąg beneficjentów.


W Powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, w tym mediacji:

Pierwszy punkt:

w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (poniedziałki, środy, piątki 8.00-12.00 wtorki i czwartki od 12.00-16.00)

W punkcie w Sejnach porady prawne ,w tym mediacja, świadczone są-przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

Świadczenie mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową –Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i radcy prawni) - świadczona nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (wtorki 8.00-12.00, piątki 12.00-16.00)
  1. w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, w poniedziałki 8.00-12.00, środy 12.00-16.00
  2. w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter (czwartki 8-12.00)

Świadczenie mediacji i nieodpłatnego poradnictwa odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby fizycznej  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

-nieodpłatna mediację;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

-przeprowadzenie mediacji;

-udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

ZAPISY: Starostwo Powiatowe w Sejnach:  87 5173 906 (poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją  e-mail kontrola@powiat.sejny.pl i biuro@powiat.sejny.pl

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

 

Klauzula informacyjna ogólna - Starostwo Powiatowe w Sejnach

Klauzula informacyjna pomoc prawna 2020

Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie 2020

Karta informacyjna - pomoc prawna 2020

Oświadczenie pomoc prawna 2020

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

karta informacyjna - mediacje

karta informacyjna dla pokrzywdzonych przestępstwem

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-26