Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Sejnach

Starostwo Powiatowe w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach.
Data publikacji strony internetowej: 2004-07-26
Data aktualizacji Strony internetowej: 2007-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
nagrania wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych
część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Luto
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173910

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Sejneński
Adres: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. 1 Maja 1
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego.
Budynek posiada windę - urządzenie do przemieszczania się osób niepełnospawnych w pionie. Dostępny jest dla nich korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze przy schodach.
Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 34
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego.
Przy wejściu do budynku, po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy schodach.
Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Sejnach pod warunkiem, że zgłoszą zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą, kontaktując się z sekretariatem Starostwa Powiatowego w Sejnach i podając datę przybycia do oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Sejnach zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2020-09-25