I n f o r m a c j a

dla osób doświadczających

trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

                  Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Starosta Sejneński informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1)      korzystanie z poczty elektronicznej – adres: biuro@powiat.sejny.pl,

2)      przesyłanie faksów na numer – 87 5162 013.

 

Starosta Sejneński realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza:

  • PJM, należy przez to rozumieć polski język migowy, tj. naturalny wizualno – przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
  • SJM – należy przez to rozumieć system językowo – migowy, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo – artykulacyjną;
  •  SKOGN – należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

 w formie pisemnej:

1)      pocztą elektroniczną na adres: biuro@powiat.sejny.pl,

2)      faksem na numer: 87 5162 013,

3)      drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

4)      osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

 

Zgłoszenie chęci skorzystania ze wskazaniem wybranej metody w komunikowaniu się powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Chmielewska

Wprowadzający: Magdalena Chmielewska

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Modyfikujący: Magdalena Chmielewska

Data modyfikacji: 2015-03-31

Opublikował: Magdalena Chmielewska

Data publikacji: 2015-03-31