Uchwała Nr 110/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 06 marca 2013  r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  wykonania

 budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2012 rok

 

 

                     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) i w związku z  art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Zarząd Powiatu postanawia:

 

§ 1

  1. Przyjąć sprawozdanie z  wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 19.480.224 zł,

- wykonanie dochodów – 19.536.759,54 zł,

- plan wydatków po zmianach wynosi – 21.124.208 zł,

- wykonanie wydatków – 20.660.547,96 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

  1. Informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  2. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 8.

 

§ 2

 

 Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

  1. Radzie Powiatu w Sejnach
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             ZARZĄD:

 

Andrzej Szturgulewski

..........................

Romuald Witkowski

..........................

Mariusz Skupski

..........................

Witold Wincenty Racis

..........................

Anna Krystyna Witkowska

..........................

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Mikłaszewicz

Wprowadzający: Katarzyna Mikłaszewicz

Data wprowadzenia: 2013-03-11

Modyfikujący: Katarzyna Mikłaszewicz

Data modyfikacji: 2013-07-22

Opublikował: Katarzyna Mikłaszewicz

Data publikacji: 2013-03-11