Uchwała Nr 150/14

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 lutego 2014  r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  wykonania

 budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2013 rok

 

 

                     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 595,  645 ) i w związku z  art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Zarząd Powiatu postanawia:

 

§ 1. Przyjąć:

 

 1. Sprawozdanie z  wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, według którego:
 1. plan dochodów po zmianach wynosi – 21.503.542,- zł, z tego:
 • dochody bieżące – 20.833.404 zł,
 • dochody majątkowe – 670.138 zł.
 1. wykonanie dochodów – 21.600.023,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 • dochody bieżące – 20.771.836,14 zł,
 • dochody majątkowe – 828.187,48 zł.
 1. plan wydatków po zmianach wynosi – 21.501.083 zł, z tego:
 • wydatki bieżące – 19.297.164 zł,
 • wydatki majątkowe – 2.203.919 zł,
 1. wykonanie wydatków  - 19.763.716,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr ,3 z tego:
 • wydatki bieżące – 18.575.615,23 zł,
 • wydatki majątkowe – 1.188.101,55 zł.

 

 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za  2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
 4. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 6.
 5. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.
 6. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 8.
 7. Informację o przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2013 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9.
 8. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 10.
 9. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu  Sejneńskiego za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały:

 1. Radzie Powiatu w Sejnach,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

                                                                                             ZARZĄD:

 

Andrzej Szturgulewski

..........................

Romuald Witkowski

..........................

Mariusz Skupski

..........................

Witold Wincenty Racis

..........................

Anna Krystyna Witkowska

..........................

 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Mikłaszewicz

Wprowadzający: Katarzyna Mikłaszewicz

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2014-03-06