Uchwała Nr 15/2015

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 marca 2015  r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  wykonania

 budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok

 

 

                     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 595,  645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) i w związku z  art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877), Zarząd Powiatu postanawia:

 

§ 1. Przyjąć:

 

 1. Sprawozdanie z  wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, według którego:
 1. plan dochodów po zmianach wynosi – 22.113.489,- zł, z tego:
 • dochody bieżące – 20.202.046 zł,
 • dochody majątkowe – 1.911.443 zł.
 1. wykonanie dochodów – 22.109.206,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 • dochody bieżące – 19.904.883,81 zł,
 • dochody majątkowe – 2.204.322,74 zł.
 1. plan wydatków po zmianach wynosi – 22.735.031 zł, z tego:
 • wydatki bieżące – 19.758.779 zł,
 • wydatki majątkowe – 2.976.252 zł,
 1. wykonanie wydatków  - 21.589.498,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr ,3 z tego:
 • wydatki bieżące – 19.005.704,22 zł,
 • wydatki majątkowe – 2.583.794 zł.

 

 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za  2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za  2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za  2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
 6. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 6.
 7. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.
 8. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2027 i wykazem  przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 8.
 9. Informację z wykonania wydatków strukturalnych  – zgodnie z załącznikiem nr 9.
 10. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 10.
 11. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu  Sejneńskiego za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.
 12. Informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach stanowiącą załącznik nr 12.

 

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały:

 1. Radzie Powiatu w Sejnach,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

                                                                       

ZARZĄD:

 

Piotr Franciszek Alszko

……………………

Romuald Witkowski

……………………

Alicja Wysocka

……………………

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

……………………

Maciej Tomasz Plesiewicz

……………………

 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Mikłaszewicz

Wprowadzający: Katarzyna Mikłaszewicz

Data wprowadzenia: 2015-03-13

Modyfikujący: Katarzyna Mikłaszewicz

Data modyfikacji: 2016-01-11

Opublikował: Katarzyna Mikłaszewicz

Data publikacji: 2015-03-13