REJESTR UMÓW  2015 ROK

I.  Umowy dotyczące Powiatu Sejneńskiego

 

L.p.

Symbol

wydziału/

samodzielnego

 stanowiska

przygotowująceo

umowę

 

Numer

umowy

 

Data

zawarcia

umowy

 

Strony

umowy

 

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

 

Okres

obowiązywania

 

Informacje

o aneksach

1.

OR

I/1/2015

21.01.2015 r.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „WOJ-SAN” Wojciech Konrad Wojtanis

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

6.000,00 zł

Termin realizacji zamówienia do 20.02.2015 r.

-

2.

OR

I/2/2015

26.02.2015 r.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Sejneńskiego

 

28.884,00 zł

 

01.03.2015 r.-

28.02.2019 r.

-

 

3.

 

OR

 

I/3/2015

 

26.02.2015 r.

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sejneńskiego

 (starostwo wraz z jednostkami organizacyjnymi): od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego

 

 

67.136,00 zł

 

 

01.03.2015 r.-

28.02.2019 r.

 

-

4.

OR

I/4/2015

27.02.2015 r.

ZIiKUS-A, Białystok

Kompleksowy dozór techniczny urządzeń alarmowych

 

1.653,12 zł

 

01.03.2015 r. – 29.02.2016 r.

-

5.

OR

0096/2015

01.03.2015 r.

Sejnet – Rafał Sławiński

Usługi dostępu do internetu (budynek przy

ul. Piłsudskiego 34)

 

1.920,00 zł

 

01.03.2015 r.-

28.02.2017 r.

-

6.

FN

I/5/2015

16.03.2015 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach

Udzielenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą

45.000,00 zł

 31.12.2015 r.

-

7.

FN

PKB/03108PH/

000386/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

8.

FN

PKB/03108PH/

000387/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

9.

FN

PKB/03108PH/

000388/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

10.

FN

PKB/03108PH/

000389/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

11.

FN

PKB/03108PH/

000390/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

12.

FN

PKB/03108PH/

000391/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

13.

FN

PKB/03108PH/

000392/15

25.03.2015 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi ISDN

Wg umowy

01.04.2015 r.-

31.03.2017 r.

-

14.

KW

I/6/2015

31.03.2015 r.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

 dotacja na zadanie publiczne

 „Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Sejneńszczyzny”

 

9.300,00 zł

 

01.07.2015 r. –

31.12.2015 r.

-

15.

KW

I/7/2015

08.04.2015 r.

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

w Sejnach

dotacja na zadanie publiczne w   zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „ Bliżej kultury – wycieczka uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do Białegostoku”

 

3.000,00 zł

 

01.05.2015 r. –

30.09.2015 r.

-

16.

KW

I/8/2015

10.04.2015 r.

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu

 w Sejnach

dotacja na zadanie publiczne

„ Miejscowa twórczość artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży Powiatu Sejneńskiego”

 

2.800,00 zł

 

01.04.2015 r. - 15.06.2015 r.

-

17.

KW

I/9/2015

10.04.2015 r.

 

Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” Sejny

dotacja na zadanie publiczne „ Propagowanie na terenie Powiatu Sejneńskiego wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i sekcjach”

 

 

18.000,00 zł

 

 

01.01.2015 r. –

31.12.2015 r.

-

18.

OR

I/10/2015

10.04.2015 r.

Obsługa Inwestycji

Artur Błażewicz

Wykonanie kosztorysów na rozbudowę Starostwa przy ul. 1 Maja 1

1.900,00 zł

30 dni od dnia zawarcia umowy

-

19.

KW

I/11/2015

14.04.2015 r.

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

dotacja na zadanie publiczne

„ Ze starego kufra do pracowitych rąk”

 

2.400,00 zł

 

05.05.2015 r.-

30.11.2015 r.

-

20.

KW

I/12/2015

20.04.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach

dotacja na zadanie publiczne

„ Warsztaty szkoleniowe gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży Powiatu Sejneńskiego”

 

1.500,00 zł

07.04.2015 r. –

30.06.2015 r.

-

21.

 

GK

 

I/13/2015

 

12.05.2015 r.

 

Wiesław Przeborowski

 

Dzierżawa gruntu rolnego o pow. 1,7150 ha we wsi Marynowo

250,00 zł (rocznie)

12.05.2015 r. –

12.05.2018 r.

-

22.

OR

-

10.04.2015 r.

Zakład Instalacji Hydraulicznych

Zenon Rudziewicz

Roboty budowlano-montażowe

w mieszkaniu znajdującym się

w budynku internatu LO w Puńsku

5.000,00 zł

13.04.2015 r. – 22.05.2015 r.

-

23.

OR

I/14/2015

09.06.2015 r.

TABLA Sp. z o.o.

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

82.762,03 zł

3 lata od dnia podpisania umowy

-

24.

OR

I/15/2015

25.06.2015 r.

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Nowince,

Gabinet Medycyny Pracy

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy

Wg umowy

01.07.2015 r. –

30.06.2017 r.

Nr 1 z dn. 26.11.2015 r. ( zarej. dn. 30.11.2015 r.

25.

GK

I/16/2015

15.07.2015 r.

ORANGE Polska SA

Najem lokalu użytkowego o pow. 25,67 m2 ( Dusznica )

Wg umowy

01.06.2015 r. –

31.05.2025 r.

-

26.

GK

I/17/2015

15.07.2015 r.

EXATEL SA Warszawa

Najem lokalu użytkowego o pow. 7,00 m2  i dzierżawa 4 słupów (Dusznica)

Wg umowy

15.07.2015 r. -

15.07.2020 r.

-

27.

GK

I/18/2015

15.07.2015 r.

EXATEL SA Warszawa

Dzierżawa gruntu pod rurociąg kablowy 38 mb (Dusznica)

Wg umowy

15.07.2015 r. –

15.07.2020 r.

-

28.

GK

I/19/2015

15.07.2015 r.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Paznaniu

 

Dzierżawa terenu pod rurociąg kablowy o dł. 147 mb (Dusznica)

 

Wg umowy

 

czas nieoznaczony

 

-

29.

GK

I/20/2015

15.07.2015 r.

HAWE Telekom Sp. z o.o. Legnica

Dzierżawa terenu pod rurociąg kablowy o dł. 147 mb (Dusznica)

Wg umowy

Czas nieoznaczony

-

30.

GK

I/21/2015

15.07.2015 r.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Najem garażu samochodowego przy. ul. Łąkowej 22 w Sejnach

Wg umowy

15.07.2015 r. –

15.07.2016 r.

-

31.

KW

I/22/2015

16.07.2015 r.

Stowarzyszenie Krusznia

dotacja na zadanie publiczne

„X Festiwal Kultury Tradycyjnej „Oj wiosna Ty Wiosna 2015”

3.000 zł

do 31.12.2015 r.

-

32.

OR

I/23/2015

22.07.2015 r.

PPHU GFT Robert Woźnialis

Dzierżawa powierzchni pod reklamę

Wg umowy

3 lata od dnia zawarcia umowy

-

33.

GK

I/24/2015

25.08.2015 r.

Stowarzyszenie Podlaski Trakt

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 3,0597 ha

(uporządkowanie terenu, zabezpieczenie terenu przed dalszą degradacją i zaśmiecaniem)

 

300 zł netto (rocznie)

 

01.09.2015 r. –

01.09.2018 r.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

ORE

I/25/2015

25.08.2015 r.

Hanna Maria Podczaska-Tomal

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

 -

-

-

35.

ORE

I/26/2015

25.08.2015 r.

Marta Sokołowska

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

36.

ORE

I/27/2015

25.08.2015 r.

Tomasz Wojtanis

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

37.

ORE

I/28/2015

25.08.2015 r.

Henryka Pawlukanis

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

38.

ORE

I/29/2015

25.08.2015 r.

Monika Łostowska

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

39.

ORE

I/30/2015

25.08.2015 r.

Justyna Kulikowska

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

40.

ORE

I/31/2015

25.08.2015 r.

Ewelina Luto

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

41.

ORE

I/32/2015

25.08.2015 r.

Magdalena Chmielewska

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

 

42.

 

GK

 

I/33/2015

 

25.09.2015 r.

Podlaskie Biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Przyborowski Daniel ,

MapGeo Piotr Ośmiański

Modernizacja operatu ewidencji gruntów dla obrębu:

Krasne, gm. Giby

 

7.872,00 zł

 

I etap: 23.XI.2015 r.

II etap: 29.IV.2016 r.

 

 

-

43.

GK

I/34/2015

25.09.2015 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GENUA Jarosław Lutyński

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu:

Studziany las

9.717,00 zł

I etap: 23.XI.2015 r.

II etap: 29.IV.2016 r.

 

-

44.

GK

I/35/2015

25.09.2015 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GENUA Jarosław Lutyński

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu:

Sarnetki

24.723,00 zł

I etap: 23.XI.2015 r.

II etap: 29.IV.2016 r.

 

-

45.

GK

I/36/2015

30.09.2015 r.

Mariusz Wołukanis

Najem lokalu użytkowego
o pow. 60 m2 w budynku po byłym przejściu granicznym
w Ogrodnikach

1.000 zł (netto) miesięcznie

 

 

01.10.2015 r. -01.10.2018 r.

 

-

46.

ORE

I/37/2015

30.09.2015 r.

Konsorcjum KBMM

Dorota Ksok-Borowska,

Urszula Borowska-Burnos

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

47.

ORE

I/38/2015

30.09.2015 r.

Centrum Edukacji EDUKAN
Andrzej Kupidłowski

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

48.

ORE

I/39/2015

30.09.2015 r.

Usługi szkoleniowe AKRA Anna Krawczyk

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

49.

ORE

I/40/2015

30.09.2015 r.

Leszek Twarowski

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

50.

ORE

I/41/2015

30.09.2015 r.

Studio Rozwojowe Olga Matecka

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

51.

ORE

I/42/2015

30.09.2015 r.

Iwona Wasilewska

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

52.

ORE

I/43/2015

30.09.2015 r.

Architekci Sukcesu Agata Musiałkiewicz

Nieodpłatne przekazanie praw autorskich ( projekt „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w powiecie sejneńskim”)

-

-

-

53.

FN

UM14/D003020115/002491169

05.10.2015 r.

P4 Sp. z o.o.

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Wg umowy

05.10.2015 r. –

05.10.2017 r.

Administrator Dorota Bykowska

 

54.

 

PP

 

SPI 889/2857/SB/2015

 

20.10.2015 r.

INTERMedi@

Ł. Czekała
 T. Frąckowiak
Spółka Jawna

Kompleksowa usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem: www.powiat.sejny.pl

2.250,00 zł (netto)

25.11.2015 r. – 24.11.2018 r.

 

-

55.

FN

1/680/1/2015

10.11.2015 r.

Obsługa Komunalna Gminy Sejny,

 

umowa o zaopatrzenie w wodę

 

Wg umowy

 

czas nieokreślony

-

56.

OR

I/44/2015

02.12.2015 r.

Andruczyk Stanisław

Nadzór nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Sejneńskiego

1.700 zł / m-c brutto

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

-

57.

GK

I/45/2015

10.12.2015 r.

Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej  Państwowy Instytut Badawczy

Umowa użyczenia nieruchomości
 w obrębie Zelwa , w celu zbierania danych hydrologicznych i metereologicznych

 

 

nieodpłatnie

 

Czas nieoznaczony

 

-

58.

 

I/46/2015

10.12.2015 r.

Paweł Luto

Wykonywanie usług informatycznych

2.850 zł brutto miesięcznie

01.01.2016 r.-

31.12.2016 r.

-

59.

OR

I/47/2015

11.12.2015 r.

 Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda

 

Obsługa prawna

3.321 zł miesięcznie brutto

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

-

60.

SE

I/48/2015

16.12.2015 r.

Miłosz Sadowski,

Adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Sejnach /zastępca/

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

61.

SE

I/49/2015

17.12.2015 r.

Bartosz Haraburda

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

4 godz. tygodniowo czwartek

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

62.

SE

I/50/2015

18.12.2015 r.

Agnieszka Stankiewicz-Łuczkiewicz

Radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
 w punkcie w Sejnach /zastępca/

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

63.

SE

I/51/2015

18.12.2015 r.

Agnieszka Diana Przyborowska

Adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

4 godz. tygodniowo wtorek

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

64.

SE

I/52/2015

18.12.2015 r.

Artur Pietraszkiewicz

Adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

4 godz. tygodniowo piątek

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

65.

OR

I/53/2015

18.12.2015 r.

Pracownia Projektowa DARPOL Zygmunt Dargiewicz

 

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy trzech dróg powiatowych:

Nr 1176B Poćkuny-Berżniki na odc. Ok. 1,2 km

Nr 1177B Berzniki-Bierżałowce-Giby na odc. dł. ok. 3,6 km

Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki na odc. dł.  5,95 km

 

66.420 zł brutto

 

do 30.06.2015 r.

 

-

66.

SE

I/54/2015

22.12.2015 r.

Łukasz Wojno

Adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

4 godz. tygodniowo poniedziałek

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

67.

SE

I/55/2015

22.12.2015 r.

Urszula Gryszkiewicz

Radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

4 godz. tygodniowo środa

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

68.

SE

I/56/205

29.12.2015 r.

Robert Targoński

Radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

/zastępca/

60 zł brutto/godzinę

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

-

 

 

II. Umowy dotyczące Skarbu Państwa

 

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego stanowiska

przygotowującego umowę

 

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

 

Strony

umowy

 

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

 

Okres

obowiązywania

 

Informacje

o aneksach

 

1.

 

GK

 

II/1/2015

 

12.03.2015 r.

Stanisław Rapczyński

Ewa Rapczyńska

Użytkowanie gruntu pokrytego powierzchniowymi śródlądowymi wodami stojącymi o pow. 22,00 m2

  na potrzeby pomostu drewnianego

Zwolnienie z opłaty rocznej na podst. art. 20 ust. 3 pkt 3 i art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

12.03.2015 r. -

12.03.2018 r.

------------

 

 

 

III. Umowy dotyczące Starostwa Powiatowego

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego

stanowiska

przygotowującego

umowę

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Strony

umowy

Przedmiot

umowy

Wartość umowy

Okres

obowiązywania

Informacje

o aneksach

Uwagi

1.

OR

III/1/2015

17.02.2015 r.

Mott MacDonald Polska Spółka

wynajem Sali konferencyjnej przy. ul. Piłsudskiego 34 w dniu 22.04.2015 r.

313,65 zł

22.04.2015 r.

-----------

Oryginał w FN

2.

OR

III/2/2015

09.03.2015 r.

Grzegorz Świerzbinowicz

prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w kt. prowadzona jest kwalifikacja wojskowa

830,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

----------

Oryginał w FN i OR

3.

OR

III/3/2015

09.03.2015 r.

Marek Kalwejt

wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i wydawania wojskowych dokumentów osobistych

830,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

4.

OR

III/4/2015

09.03.2015 r.

Wioleta Wołukanis

wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i wydawania wojskowych dokumentów osobistych

830,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

5.

OR

III/5/2015

09.03.2015 r.

Wojciech Milewski

wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i wydawania wojskowych dokumentów osobistych

830,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

6.

OR

III/6/2015

09.03.2015 r.

Bogdan Kowalewski

wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. i wydawania wojskowych dokumentów osobistych

830,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

7.

OR

-

10.03.2015 r.

Ośrodek Kultury w Sejnach

Wynajem lokalu  na okres przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu sejneńskiego

2.200,00 zł

24.03.2015 r.-

01.04.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

9.

FN

III/7/2015

10.09.2015 r.

Łabanowski Adam

Występ zespołu muzycznego na VII Dożynkach Powiatu Sejneńskiego

1.168,00 zł

w dn. 27.09.2015 r.

-------------

Oryginał w FN i OR

Zarej. 16.09.2015 r.

10.

FN

III/8/2015

16.11.2015 r.

Hanna Maria Podczaska-Tomal

praca w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego jako ekspert z listy MEN

150,00 zł

16.11.2015 r.

-------------

Oryginał w FN Zarej. 18.11.2015 r.

11.

FN

III/9/2015

16.11.2015 r.

Hanna Zienkiewicz

praca w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego jako ekspert z listy MEN

150,00 zł

16.11.2015 r.

-------------

Oryginał w FN Zarej. 18.11.2015 r.

12.

FN

III/10/2015

27.11.2015 r.

Aleksiejuk Iwona

Opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu problematyki HIV/AIDS dla uczniów ZSO w Sejnach

440 zł brutto

27.11.2015 r.

-

Zarejestr. dn. 01.12.2015 r.

 

IV. Porozumienia i pozostałe umowy

  

 

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego stanowiska

przygotowującego umowę

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Strony

umowy

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

Okres

obowiązywania

Informacje

o aneksach

Uwagi

FN

-

10.03.2015 r.

Samorząd

Województwa Podlaskiego

Pomoc finansowa w formie dotacji

z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji

i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru

45.000,00 zł

do 31.12.2015 r.

-

Oryginał w FN

PZD

IV/1/2015

14.05.2015 r.

IDS-BUD S.A.

z s.

w Warszawie,

PZD Sejny

Odszkodowanie za uszkodzenia dróg powiatowych w związku z przewozem materiałów i elementów niezbędnych do realizacji inwestycji: Budowa Linii 400 KV Ełk Bis – Granica RP)

92.355,57 zł

do 31.08.2015 r.

-

Oryginał w FN

OR

Umowa o współpracy

06.05.2015 r.

Fundacja „ Maratony Kresowe”

Gmina Sejny

Miasto Sejny

Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu

 

 

wspólna organizacja etapu wyścigu pn. „ Pogranicze z Gaładusią” z cyklu Międzynarodowe Rowerowe Maratony Kresowe MTB w dniu 05 lipca 2015 r. w Sejnach

 

24.500,00 zł

 

do 05.07.2015 r.

 

-

 

Oryginał w FN

GK

IV/2/2015

10.08.2015 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

użyczenie nieruchomości gruntowej o pow. 0,0367 ha
( działka nr 698/9 zabudowanej budynkiem „przychodni 1-go Maja 2”

Wg umowy

10.08.2015 r. –

31.12.2015 r.

 

-

Oryginał FN

Zarejestrowano 01.09.2015 r.

PP

-

07.09.2015 r.

Gmina Sejny

wspólna organizacja VII Dożynek Powiatowych w dniu 27.09.2015 r.

Wg umowy

Do 27.09.2015 r.

-

Oryginał PP

Zarej. 08.09.2015 r.

PP

-

07.09.2015 r.

Gmina Puńsk

wspólna organizacja VII Dożynek Powiatowych w dniu 27.09.2015 r.

Wg umowy

Do 27.09.2015 r.

-

Oryginał PP

Zarej. 08.09.2015 r.

PP

-

07.09.2015 r.

Gmina Krasnopol

wspólna organizacja VII Dożynek Powiatowych w dniu 27.09.2015 r.

Wg umowy

Do 27.09.2015 r.

-

Oryginał PP

Zarej. 09.09.2015 r.

PP

-

07.09.2015 r.

Miasto Sejny

wspólna organizacja VII Dożynek Powiatowych w dniu 27.09.2015 r.

Wg umowy

Do 27.09.2015 r.

-

Oryginał PP

zarej. 09.09.2015 r.

GK

-

 

16.03.2015 r.

 

Skarb Państwa – Wojewoda Podlaski

bezpłatne użyczenie nieruchomości
i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja rządowa” , kt. swoim zakresem obejmuje wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu nowego masztu antenowego na potrzeby budowy Modułu służącego do wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców woj. podl.

-

Od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu, kt. wg planowanego Harmonogramu realizacji projektu upływa dnia 1 stycznia 2021 r.

-

Oryginał zarej. dn. 05.10.2015 r.

K. Stachurska

FN

-

26.10.2015 r.

Gmina Puńsk

wspólna realizacja i finansowanie inwestycji” Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą a drogą wojewódzką nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury” w ramach Pragramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020

Wartość szacunkowa inwestycji na dzień składania wniosku 2.413.391,72 zł

do dnia zakończenia
i rozliczenia inwestycji

-

Oryginał zarej. dn. 26.10.2015 r.

D. Bykowska

SE

-

28.10.2015 r.

Okręgowa Rada Radców Prawnych w Białymstoku

realizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sejneńskiego

60 zł/godz. brutto

(8 godz. tygodniowo)

01.01.2016 r. -31.12.2016 r.

-

Oryginał zarej. dn. 02.11.2015 r.

FN

SE

-

28.10.2015 r.

Okręgowa Rada Adwokacka
w Białymstoku

realizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sejneńskiego

60 zł/godz. brutto

(12 godz. tygodniowo)

 

01.01.2016 r. -31.12.2016 r.

-

Oryginał zarej. dn. 02.11.2015 r.

FN

PP

IV/3/2015

09.11.2015

Gmina Giby

Gmina Krasnopol

Gmina Sejny

Miasto Sejny

Powiat Sejneński

a

PPHU „MAJA” Marianna Palewicz

 

 

opracowanie oraz druk 250 szt.

kalendarzy na rok 2016

 

 

250 zł/ 50 szt.

 

 

do dnia uregulowania należności przez wszystkie strony umowy

 

-

 

Oryginał w FN,

zarejestr. dn. 19.11.2015 r.

GK

-

02.12.2015 r.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia
w Suwałkach

nieodpłatne przekazanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości

-

do dnia sporządzenia aktu notarialnego

-

Zarejestr. 10.12.2015 r.

(GK)

FN

-

11.12.2015 r.

PGE Obrót SA

porozumienie dotyczące indywidualnych warunków dla punktów poboru energii elektrycznej

 

Wg umowy

 

do 31.12.2015 r.

 

-

21.12.2015 r.

FN

GK

IV/4/2015

23.12.2015 r.

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

użyczenie nieruchomości gruntowej o pow. 0,0367 ha
( działka nr 698/9 zabudowanej budynkiem „przychodni 1-go Maja 2”

 

Wg umowy

 

01.01.2016 r. –

31.12.2016 r.

 

-

Zarejestr.

28.12.2015 r.

PCPR

-

23.12.2015 r.

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach ze środków PFRON

 

Wg umowy

 

do 31.12.2016 r.

Aneks do umowy Nr 01/WTZ/02

z dnia 18.11.2002 r.

28.12.2015 r.

PCPR

GK

IV/5/2015

31.12.2015 r.

LO w Puńsku

umowa użyczenia pokoju nr 21 na parterze budynku internatu na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Wg umowy

od 01.01.2016 r. –

31.12.2018 r.

-

Zarejestr. 31.12.2015 r.

FN, GK

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiate w Sejnach

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2016-01-19

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2016-10-11

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2016-01-19