UWAGA!!! Możliwość uzyskania stacjonarnej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nie oznacza rezygnacji z reżimu sanitarnego. Należy zachować zasady bezpieczeństwa w punkcie!

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków;

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

Zapisy i informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

dostępne pod numerem telefonu (Starostwo Powiatowe w Sejnach) 87 5173 906 (w godzinach pracy urzędu)

kontakt e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl, biuro@powiat.sejny.pl lub zapisy na stronie: https://np.ms.gov.pl/

 

Dyżury w 2021r. (w przypadku świadczenia osobiście)

 

DYŻURY: w KRASNOPOLU ul. 1 Maja 1(Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1):
czwartek       godz. 08.00-12.00

 

DYŻURY w PUŃSKU- internat LO ul. 11 Marca 16, pok. 21 parter:
poniedziałek    godz. 08.00-12.00
środa              godz. 12.00-16.00

 

DYŻURY w SEJNACH ul. Piłsudskiego 34 (Starostwo Powiatowe w Sejnach):
poniedziałek    godz.  11.30-15.30
wtorek            godz.  07.30-15.30
środa              godz. 07.30-11.30
czwartek         godz. 11.30-15.30
piątek             godz.  07.30-15.30

 

 

W Powiecie Sejneńskim w 2021r.punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz  przez organizację pozarządową –Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach. Dyżury pełnią adwokaci i radcy prawni w Sejnach, Puńsku, Krasnopolu.

Świadczenie mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

W punkcie osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- nieodpłatna mediację;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
- nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Klauzula informacyjna ogólna - Starostwo Powiatowe w Sejnach

Klauzula informacyjna pomoc prawna 2020

karta informacyjna - pomoc prawna 2021

Oświadczenie pomoc prawna 2021

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2021

karta informacyjna - mediacje 2021

Edukacja prawna

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-26