Rada Powiatu Sejneńskiego - V kadencja

Skład osobowy Rady Powiatu Sejneńskiego - V kadencja

1. Alszko Piotr Franciszek - Starosta, piotr.alszko@powiat.sejny.pl
 
2. Witkowski Romuald - Wicestarosta - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia 
                                                              wygaśnięcia mandatu radnego
 
3. Wysocka Alicja - Członek zarządu, alicja.wysocka@powiat.sejny.pl
 
4. Plesiewicz Maciej Tomasz - Członek zarządu, maciej.plesiewicz@powiat.sejny.pl
 
5. Kuklewicz Eugeniusz Stanisław - Członek zarządu, eugeniusz.kuklewicz@powiat.sejny.pl
 
6. Grzybowski Ryszard - Przewodniczący Rady, ryszard.grzybowski@powiat.sejny.pl
 
7. Baudzis Antoni - Wiceprzewodniczący Rady, antoni.baudzis@powiat.sejny.pl
 
8. Sławiński Rafał - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, rafal.slawinski@powiat.sejny.pl
 
9. Fidrych Lucyna - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Leśnictwa i Rolnictwa, lucyna.fidrych@powiat.sejny.pl
 
10. Chmielewski Józef - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jozef.chmielewski@powiat.sejny.pl
 
11. Czarniecki Mirosław, miroslaw.czarniecki@powiat.sejny.pl
 
12. Kwaterski Stanisław, stanisław.kwaterski@powiat.sejny.pl
 
13. Miszkiel Józef, jozef.miszkiel@powiat.sejny.pl
 
14. Stankiewicz Józef Ryszard, jozef.stankiewicz@powiat.sejny.pl
 
15. Szturgulewski Andrzej, andrzej.szturgulewski@powiat.sejny.pl
16. Szymczyk Danuta - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Sejneńskiego
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego:
 
Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 1400 - 1600
 
 
Biuro Rady Powiatu:
 
czynne codziennie od 730 do 1530
Pracownik Biura - Katarzyna Mikłaszewicz
 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Skład osobowy rady powiatu ustalany jest w drodze wyborów  powszechnych, równych, bezpośrednich, odbywanych w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy.

Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu. W skład Rady Powiatu Sejneńskiego wchodzi 15 radnych.

Rada powiatu rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Również w formie uchwał rada wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją swoich kompetencji stanowiących i kontrolnych.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady powiatu jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę powiatu uchwały przechowuje się w starostwie i ewidencjonuje w rejestrze.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu, zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym należy:

 1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

 2)  wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

 3)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

 4)  stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

 5)  uchwalanie budżetu powiatu,

 6)  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

 7)  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

 8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

 9)  określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

 9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

  9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

 10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, powołując w tym celu  komisję rewizyjną. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut powiatu.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawiać je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. W sprawach zasadniczych radny może występować z interpelacjami i zapytaniami do zarządu powiatu i komisji rady. Odpowiedzi udzielane są w terminie 14 dni ustnie na sesjach lub pisemnie.                    

Przed objęciem mandatu radny składa ślubowanie następującej treści:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2018-11-26

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2018-11-26