Rada Powiatu

Skład osobowy Rady Powiatu Sejneńskiego - III kadencja
1. Andrulewicz Genowefa
2. Baudzis Antoni
3. Bludzis Józef Algiment
4. Falejczyk Elżbieta
5. Fidrych Lucyna
6. Grzybowski Ryszard
7. Jastrzębski Stanisław
8. Kuklewicz Eugeniusz Stanisław
9. Kulesza Lech
10. Łuba Jan
11. Miszkiel Józef
12. Nowel Jan
13. Puza Małgorzata Ewa
14. Witkowska Anna Krystyna
15. Witkowski Romuald
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego -Jan Łuba
Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15.00-16.00
 
Biuro Rady Powiatu
czynne codziennie od 7.30 do 15.30
Pracownik Biura -Katarzyna Mikłaszewicz


Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego kadencja 2006-2010

Terminy obrad Rady kadencja 2006-2010

Terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu Sejneńskiego kadencja 2006-2010

Protokoły Rady Powiatu kadencja 2006-2010

Komisje Rady Powiatu kadencja 2006-2010

Plan Pracy Rady Powiatu Sejneńskiego kadenacja 2006-2010

Akty prawa miejscowego kadencja 2006-2010

 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
 
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach o wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub wstępowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8 a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9 a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.
9 b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
9 c) uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10 a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów.
10 b) powołanie i odwołanie powiatowego rzecznika konsumentów.
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu,
 
 

Stanowienie aktów prawnych

1. Rada Powiatu jako organ kolegialny rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw. Również w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.Rada Powiatu obraduje na sesjach, rozpatrując sprawy znajdujące się w przyjętym porządku obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się proponowany porządek obrad wraz z materiałami, w tym projekty uchwał, które doręcza się Radnym co najmniej na 7 dni przed planowana sesją, zaś projekt budżetu Powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu - na 14 dni. Uchwały Rady Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Akty normatywne są to akty określające normy postępowania, wydane na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień przez organy państwa lub inne podmioty. np. organy samorządu terytorialnego, skierowane do określonych adresatów. (Opracowano na podstawie "Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska" Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999).

Warunki ważności aktu normatywnego:

- wydanie aktu przez właściwy organ w przepisanym trybie,
- zgodność wydanego aktu z aktami wyższej rangi,
- promulgacja, czyli ogłoszenie w specjalnym wydawnictwie ( w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych poszczególnych ministrów lub urzędów centralnych, wojewódzkim dzienniku urzędowym ).

 

Aktami normatywnymi Powiatu są w szczególności :

Akty prawa miejscowego - uchwały Rady Powiatu, będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze terytorium powiatu, stanowione w szczególności w sprawach :

- wymagających uregulowania w statucie ( Statut Powiatu ),
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały Rady - zgodnie ze Statutem Powiatu Sejneńskiego - może wystąpić:

1) co najmniej 5 radnych,
2) przewodniczący rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarząd powiatu.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1- 4 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.
4. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał w

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Ropel

Wprowadzający: Henryka Ropel

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Henryka Ropel

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Henryka Ropel

Data publikacji: 2010-12-02