DANE TELEADRESOWE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

UL. dr EDWARDA RITTLERA 2

16-500 SEJNY

Tel. 87 516 21 38

       87 516 21 26

fax. 87 516 23 41

e-mail: sekretariat@szpital.sejny.pl 

strona internetowa: http://www.szpital.sejny.pl/

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach: Waldemar Kwaterski

 
 
 
1. Status prawny
- Zarządzenie nr 34/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 2 kwietnia 1997r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zarządzenie zmieniające Nr 94/97 Wojewody Suwalskiego z dnia 27 czerwca 1997 r.,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
- Rejestracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w dniu 1.09.1997 r., a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Rejestracja SP ZOZ w Sejnach u Wojewody Podlaskiego,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 
 
2. Organizacja
 
Organem założycielskim Zakładu jest Powiat Sejneński. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.
Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Głównego Księgowego i Naczelnej Pielęgniarki oraz wyspecjalizowanych podległych mu służb pracowniczych oraz pracowników odpowiedzialnych za powierzone im obszary działalności Zakładu.
 

3. Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie:
a) chirurgii ogólnej,
b) chorób wewnętrznych,
c) pediatrii,
d) ginekologii i położnictwa,
e) intensywnej terapii,
f) neonatologii,
g) rehabilitacji,
h) chirurgii urazowo – ortopedycznej,
i) skreślona
j) skreślona
k) skreślona
l) gruźlicy i chorób płuc,
m) otolaryngologii,
n) higieny i epidemiologii,
o) neurologii,
p) proktologii,
q) kardiologii,
r) podstawowej opieki zdrowotnej,
s) pomocy doraźnej,
t) ratownictwa medycznego,
u) transportu sanitarnego,
v) opieki długoterminowej,
w) endoskopii,
x) diagnostyki laboratoryjnej,
y) diagnostyki obrazowej i innej.
z) diabetologii.

Do zadań Zakładu należy również:
1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach lub umowach;
2) profilaktyka;
3) prowadzenie działań leczniczo-rehabilitacyjnych,
4) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i obroną ludności,

W skład Zakładu wchodzą następujące zakłady lecznicze:
1. Szpital Powiatowy  w Sejnach z jednostkami organizacyjnymi:

 1. Szpital Powiatowy Dr Edwarda Rittlera w Sejnach,
 2. Pogotowie Ratunkowe w Sejnac.,
 3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach z jednostka organizacyjną:
 4. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach
 5. Przychodnie Powiatowe w Sejnach z jednostkami organizacyjnymi:
 6. a) Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach
  b) Poradnia lekarzy  podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Sejnach.

W zakładzie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne wspólne dla zakładów leczniczych:

 1. Jednostki obsługi administracyjnej w Sejnach,
 2. Jednostki obsługi w Sejnach.

W Szpitalu Powiatowym im. Dr Edwarda Rittlera w Sejnach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) izba przyjęć,
b) oddziały:
- Oddział wewnętrzny z pododdziałem dziecięcym,
- Oddział chirurgiczny z pododdziałem położniczo-ginekologicznym z wydzielonymi łóżkami noworodkowymi,
- Oddział intensywnej terapii,
c) blok operacyjny,
d) magazyn i punkt wydawania leków,
e) bank krwi,
f) laboratorium analityczne,
g) pracownia RTG,
h) gabinet EKG,
i) gabinet endoskopii,
j) gabinet USG.

W Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) gabinet zabiegowy,
b) gabinet EKG,
c) punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych,
d) punkt mierzenia ciśnienia krwi,
e) punkt szczepień,
f) poradnia ginekologiczno – położnicza,
g) poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
i) poradnia chirurgiczna,
m) poradnia gruźlicy i chorób płuc,
n) poradnia rehabilitacji leczniczej,
o) rehabilitacja w oddziale dziennym,
p) poradnia laryngologiczna,
q) poradnia neurologiczna,
r) poradnia proktologiczna,
s) poradnia kardiologiczna,

W Pogotowiu Ratunkowym w Sejnach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) biuro wezwań i rejestracji,
b) ambulatorium ogólne,
c) zespół wyjazdowy P – podstawowy,
d) zespół wyjazdowy S – specjalistyczny,

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sejnach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) izba przyjęć,
b) sale pobytu stacjonarnego,
c) sekcja rehabilitacyjna,
d) sekcja pomocy psychologicznej, edukacji i promocji zdrowia,
e) gabinet lekarski,
f) gabinet zabiegowy.

W Poradni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Sejnach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) zespół transportu sanitarnego,

W jednostkach obsługi administracyjnej funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) dział księgowości,
b) sekcja techniczna,
c) sekcja kadr i płac,
d) sekcja statystyki medycznej i rozliczeń umów,
e) stanowisko pracy d/s bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, zamówień publicznych,
f) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

W jednostkach obsługi funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
a) kuchnia,
b) pralnia,
c) sterylizatornia,
d) pomieszczenie do przechowywania zwłok.

 1. Organy

1) Szpital Powiatowy im. Dr. E. Rittlera w Sejnach przy ul. Dr Edwarda Rittlera 1.
2) Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D, ul. Wileńska 45.
3) Pogotowie Ratunkowe w Sejnach przy ul. Dr Edwarda Rittlera 1.
4) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D
5) Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ul. Wojska Polskiego 60D.
6) Jednostki obsługi administracyjnej w Sejnach przy ul. Wileńska 45.
7) Jednostki obsługi w Sejnach przy ul. Wileńska 45.

 1. Gospodarka finansowa.

Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, której podstawą jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Skargi i wnioski 

Dyrektor SP ZOZ przyjmuje w sprawach skarg i wniosków osobiście w dni robocze w godz. 800 – 1400. Interesant może złożyć skargę lub wniosek na piśmie w dowolnym czasie pracy w sekretariacie zakładu. Dyrektor przestrzega przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przepisów kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Wszelkie sprawy załatwiane są osobiście, listownie lub telefoniczne, w miarę możliwości na bieżąco.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Klucznik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-02-25

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-02-27

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-10-19