Ochrona danych osobowych - informacje ogólne

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –w skrócie RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach  informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,16-500 SEJNY, tel. 87 173 415, e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
 3. Pani/Pana dane  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Fidrych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2018-05-25