UCHWAŁA NR XXII/118/05
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2005 w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 i Nr 160 poz. 1082, z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019 i Nr 162 poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101 i Nr 111 poz. 1280, z 2000 r. Nr 48 poz. 550 i Nr 119 poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368 i Nr 129 poz.1444 i Nr 154 poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7 poz. 79 i Nr 228, poz. 2262) w związku z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808) Rada Powiatu uchwala co następuje:
 
§ 1.
 Ustala się podział środków finansowych PFRON przypadających wg algorytmu w 2004 r. na realizację zadań dla powiatu sejneńskiego według załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Krzysztof Tur

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - p.o. Kierownika Wirginia Pestka

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Ropel

Wprowadzający: Henryka Ropel

Data wprowadzenia: 2005-03-17

Modyfikujący: Henryka Ropel

Data modyfikacji: 2005-03-17

Opublikował: Henryka Ropel

Data publikacji: 2005-03-17