DANE TELEADRESOWE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH

UL. PIŁSUDSKIEGO 34

16 – 500 SEJNY

TEL./FAX 87 517 34 15

e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

strona internetowa: www. pcpr.sejny.pl

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach:

Bogdan Fidrych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje w następujących

dniach i godzinach:

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

 

I. Status prawny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach jest powiatową jednostką organizacyjną powołaną uchwałą Rady Powiatu w Sejnach nr XXIV/90/2000 z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz .U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.);

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

6)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

7)      ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

8)      ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.);

9)      ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 z późn. zm.),

10)  innych obowiązujących aktów prawnych;

11)  Statutu przyjętego uchwałą nr XI/58/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

II. Organizacja wewnętrzna.

1).  Siedzibą Powiatowego Centrum jest miasto Sejny, ul. Piłsudskiego 34.

2).  Obszar działania Powiatowego Centrum obejmuje teren Powiatu Sejneńskiego.

3). Powiatowe Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

4). Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządu terytorialnego, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

5). Powiatowe Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

6). Powiatowym Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

7). Kierownika Powiatowego Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.

8). Kierownik kieruje Powiatowym Centrum przy pomocy pracowników jednostki.

9). Kierownik Powiatowego Centrum jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników.

10). Podczas nieobecności Kierownika, działalnością jednostki kieruje Główny Księgowy bądź inny wyznaczony pracownik.

11). Kierownik wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum.

12). Kierownik podejmuje decyzje w zakresie działania Powiatowego Centrum w ramach udzielonego pełnomocnictwa bądź upoważnienia Starosty, Zarządu Powiatu bądź Rady Powiatu.

13). W skład Powiatowego Centrum wchodzą następujące piony:

a.              finansowo-księgowy- (główny księgowy),

b.              wsparcie dziecka i rodziny,

c.              administracyjno- kadrowy z pomocą osobom niepełnosprawnym,

d.              realizacji projektów w ramach programów zewnętrznych w tym ze 

          środków UE.

      14). Zadania pracowników Powiatowego Centrum określają indywidualne zakresy

      czynności.

Kierownik PCPR: Bogdan Fidrych

Główny Księgowy: Magdalena Dorochowicz

Stanowiska pracy ds. pomocy społecznej/ pieczy zastępczej:
            - Małgorzata Klahs
            - Dalicja Niewulis
            - Marta Matulewicz

Stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
            - Jolanta Marcinkiewicz

Stanowiska ds. realizacji projektów:
            - Lidia Niewiadomska 

III. Zadania i kompetencje.

1.  Zadania wspólne dla wszystkich pionów:                          

1)      Opracowywanie propozycji do rocznych planów pracy.

2)      Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.

3)      Wykonywanie zadań nałożonych na Starostę przepisami prawa należących do kompetencji Powiatowego Centrum.

4)      Wykonywanie zarządzeń i poleceń Kierownika Powiatowego Centrum.

5)      wyjaśnianie skarg kierowanych do Starosty, Zarządu Powiatu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielenie im wyjaśnień.

6)      Podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw.

7)      Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych.

8)      Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony przeciwpożarowej w Powiatowym Centrum.

9)      Przestrzeganie zasad i przepisów BHP.

10)  Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu, z zakresu funkcjonowania Powiatowego Centrum.

11)  Współdziałanie z jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi.

12)  Opracowywanie wymaganych zestawień i sprawozdań.

13)  Właściwe stosowanie zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji składnicy akt.

14)  Realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej funkcjonującej w Powiatowym Centrum.

15)  Dbanie o powierzone mienie Powiatowego Centrum.

16)  Terminowe i zgodne z przepisami obsługiwanie interesantów oraz udzielanie informacji oraz poradnictwa.

17)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Zarząd Powiatu
oraz Kierownika Powiatowego Centrum.

18)  Pracownicy zobowiązani są do wzajemnej współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Powiatowego Centrum jako całości.

2.  Do zadań pionu finansowo – księgowego- (w tym: Głównego Księgowego) należy:

Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowego Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, a w szczególności:

1)      opracowywanie projektu planu finansowego,

2)      nadzór nad realizacją planu finansowego,

3)      terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      prowadzenie sprawozdawczości oraz ocena realizacji wykorzystywania środków,

6)      kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatowego Centrum,

7)      obsługa finansowa środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8)      obsługa finansowa środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)      rozliczanie i obsługa programów/projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum,

10)  organizowanie sporządzania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum, sporządzanie kalkulacji wynikających kosztów wykonywania zadań,   

11)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Powiatowego Centrum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

12)  naliczanie i wpłacanie wynagrodzeń oraz wszystkich czynności z tym związanych (listy płac, prowadzenie kart wynagrodzeń i analityki związanej kontami potrąceń od wynagrodzeń, współpraca i rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym).

3.   Do zadań pionu ds. wsparcia dziecka i rodziny należy:          

Z zakresu pomocy społecznej:

1)      opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

2)      prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

4)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

6)      prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7)      prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

8)      udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

9)      szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

10)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

11)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

12)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

13)  sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,

14)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

15)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

16)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

17)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,

18)  umieszczanie skierowanych osób do domu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1)    opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

   rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2)      opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3)      zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

4)      zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,

5)      tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

6)      opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

Z zakresu pieczy zastępczej:

1)      opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

2)      zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3)      organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)      tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,

5)      organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

6)      organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a.       grup wsparcia,

b.      specjalistycznego poradnictwa,

7)      powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8)      zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,

9)      prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

10)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

11)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 w/w ustawy.

12)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 w/w ustawy.

13)  udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

14)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

15)  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

16)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinie o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

17)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

18)  zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

19)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

20)  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

21)  zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

22)  organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

23)  współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,

24)  prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

25)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

26)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

27)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

28)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 w/w ustawy, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

29)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

30)  zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

31)  przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,

32)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Z zakresu pomocy kombatantom i osobom represjonowanym:

1)      realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,

2)      świadczenie pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

3)      analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

4.   Do zadań pionu administracyjno- kadrowego z pomocą osobom niepełnosprawnym należą w szczególności:

Z zakresu administracyjno- kadrowego:

1)      prowadzenie sekretariatu,

2)      przygotowywanie i ewidencjonowanie bieżącej korespondencji Powiatowego Centrum,

3)      wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji działania składnicy akt,

4)      prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień,

5)      zabezpieczenie i przestrzeganie praw autorskich oraz ochrony danych osobowych,

6)      prowadzenie rejestru pieczęci stosowanych w Powiatowym Centrum,

7)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

8)      organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

9)      prowadzenie rejestru zarządzeń Kierownika Powiatowego Centrum,

10)  wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie stosownych rejestrów.

Z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym:

1)     opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą  

   rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 

   osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania 

   praw osób niepełnosprawnych,

2)      współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,

3)      udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4)      podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

5)      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

7)      dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

8)      sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowo - finansowych do PFRON.

5.   Do zadań pionu realizującego projekty w ramach programów zewnętrznych, w tym ze środków UE należy:

         1)  opracowywanie projektów zewnętrznych,

         2)  koordynacja realizacji działań zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu,

         3)  sporządzenie formularzy ankiet ewaluacyjnych oraz przygotowanie 

               analizy/zastawienia danych z wypełnionych ankiet,

4)      przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych,

5)      prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników- przyjmowanie deklaracji uczestnictwa,

          6)  systematyczne monitorowanie realizacji projektu,

          7)  sporządzanie wniosków o płatność- rozliczanie projektów,

          8)  sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych,

          9)  sprawdzanie wydatków: pod względem merytorycznym oraz zgodności z ustawą 

               prawo zamówień publicznych,

          10)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb projektu,

          11)  właściwe kompletowanie, przechowywanie, gromadzenie oraz zabezpieczanie 

               dokumentów projektowych,

    12) nanoszenie pieczęci, opisywanie i dekretowanie dokumentów potwierdzających 

        wydatki projektu,

          13) informowanie uczestników o działaniach podejmowanych w ramach projektu,

          14) prowadzenie monitoringu uczestnictwa beneficjentów w projekcie,

 

 

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Palanis

Wprowadzający: Elżbieta Palanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Elżbieta Palanis

Data modyfikacji: 2015-11-30

Opublikował: Elżbieta Palanis

Data publikacji: 2004-10-19