DANE TELEADRESOWE:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SEJNACH

UL. PIŁSUDSKIEGO 34

16-500 SEJNY

Tel. 875 670 594

e-mail: pinb@powiat.sejny.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Czesław Niewiadomski

 

 

 

 

Organizacja

 

Prawne podstawy działania:  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach powstał z dniem 1 stycznia 1999r. na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).  Aktualnie podstawą prawną funkcjonowania jest art. 86 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zm.)

 

Zadania i kompetencje

 

PINB wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Realizując obowiązki wynikające z prawa budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego:
- przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych,
- przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanym), oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
- przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,
- wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części,
- wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
- prowadzi postępowania w sprawie naliczenia opłaty legalizacyjnej,
- wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych,
- wydaje decyzje związane z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych,
- przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
- przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy,
- przeprowadza kontrolę obiektów w użytkowaniu,
- wydaje, w drodze decyzji, nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- wydaje decyzje nakazujące właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu, w przypadku gdy nie użytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
- wydaje decyzje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego nakaz opróżnienia bądź wyłączenia całości lub części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem z użytkowania,
- przyjmuje protokoły pokontrolne dotyczące przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części,
- prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, i wydaje stosowne decyzje,
- przyjmuje zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
- prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i podejmuje niezbędne decyzje,
- występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: PINB w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Palanis

Wprowadzający: Elżbieta Palanis

Data wprowadzenia: 2004-11-03

Data modyfikacji: 2015-11-23

Opublikował: Elżbieta Palanis

Data publikacji: 2004-11-03