Uchwała  Nr  122/13

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu

Powiatu Sejneńskiego za 2012 rok

 

 

 

                     Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ) i art. 63 c pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994  r.  o rachunkowości ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157 , poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U z 2011 r. Nr 102 poz. 585, Nr 199 poz. 1175, Nr 232 poz. 1378) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Sejneńskiego za  2012 rok  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

     

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZARZĄD

Andrzej Szturgulewski

……………………

Romuald Witkowski

……………………

Witold Wincenty Racis

……………………

Mariusz Skupski

……………………

Anna  Krystyna Witkowska

……………………

 

Załączniki:
Autor: Biuro Rady Powiatu
Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-24
Data publikacji: 2013-06-24
Data modyfikacji: 2013-06-24
Drukuj