NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi –w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W POWIECIE SEJNEŃSKIM funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1;

2. w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 ( wejście od ulicy 11 Marca).

W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

1.  W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI W GODZINACH 9.00-13.00

2.  WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 12.00 -16.00

W punkcie w Sejnach porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

W punkcie w Puńsku w 2017r. porady prawne udzielane są przez adwokatów wskazanych przez organizację pozarządową Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.

 

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

1) osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, lub

·         zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 

2)   osoby które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z póź.zm.)

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.

3)    osoby które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016r. poz. 1255)

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4)    osoby które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5)    osoby które nie ukończyły 26 lat

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6)    osoby które ukończyły 65 lat

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7)   osoby, które  w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

W tym przypadku prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·         złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

8) kobiety w ciąży

                     - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1–6 i 8 , a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów uprawniających do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wszystkie oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

·        poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·        wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

·        pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

·        sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·        prawa pracy,

·        przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·        prawa cywilnego,

·        prawa karnego,

·        prawa administracyjnego,

·        prawa ubezpieczeń społecznych,

·        prawa rodzinnego,

·        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Data modyfikacji: 2017-01-02

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2016-01-04