W Powiecie Sejneńskim w 2019r. działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Pierwszy punkt:

w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (poniedziałki, środy, piątki 8.00-12.00 wtorki i czwartki od 12.00-16.00)

W punkcie w Sejnach porady prawne udzielane -przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

Drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową -Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i radcy prawni) - świadczona nieodpłatna pomoc prawna, w tym możliwość zorganizowania i przeprowadzenia mediacji-dyżury w Krasnopolu:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1(wtorki 8.00-12.00, piątki 12.00-16.00)
  2. w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, w poniedziałki 8.00-12.00, środy 12.00-16.00
  3. w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter (czwartki 8-12.00)

NOWOŚĆ w 2019r. Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby fizycznej  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-nieodpłatna mediację;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

ZAPISY: Starostwo Powiatowe w Sejnach:  87 5173 906 (poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją  e-mail kontrola@powiat.sejny.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób

lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się  z nią w umówionym terminie.

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sejnach w związku z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych

Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna

Oświadczenie pomoc prawna 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

karta informacyjna - mediacje

karta informacyjna dla pokrzywdzonych przestępstwem

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-05-20

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-05-21

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-26